Slimnīca

Pirms 32 gadiem Stropu ezera krastā darbu sāka, tagad lielākā daudzprofilu slimnīca Latgales reģionā.

E-pieraksts

Iekšējā kārtība

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pacientu, viņu piederīgo, tuvinieku un/vai palīgu pienākumus un atbildību Slimnīcā un to attiecības ar Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personām.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ārstniecības jomā.

Pacientu tiesības

Pacientam, viņa piederīgajiem, tuviniekiem un/vai palīgiem ir tiesības:

 • saņemt kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu ārstēšanu un aprūpi;
 • saņemt saprotamā veidā informāciju par ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju, savu diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
 • tikt nosūtītam uz vajadzīgo nodaļu, saņemot nepieciešamo informāciju par tās atrašanās vietu un ērtāko nokļūšanas veidu un pacientiem ar kustību traucējumiem atbalstu nokļūšanai līdz nepieciešamajai nodaļai;
 • iesniegt iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības par sniegto veselības aprūpi nodaļas vadītājam, ārstējošam ārstam vai Slimnīcas administrācijai;
 • saņemt no apmeklētājiem vai iegādāties pārtikas produktus, ko pacientam ir atļāvis ārstējošais ārsts;
 • izmantot personīgos mobilos telefonus nodaļās, kur tas atļauts, tā, lai tas netraucētu citus pacientus;
 • lietot personīgo radio, televizoru vai datoru ar ārstniecības nodaļas vadītāja vai vecākās māsas atļauju tā, lai tas netraucētu citus pacientus;
 • nodot glabāšanai savas virsdrēbes un apavus atbildīgajām personām pret parakstu Slimnīcas noliktavā. Glabāšanā nodotās lietas pacients var saņemt Slimnīcas noliktavas darba laikā.
 • pieņemt apmeklētājus Slimnīcā noteiktajā apmeklējuma laikā, ievērojot Slimnīcā noteikto kārtību, pieņemt apmeklētājus Slimnīcā noteiktajā apmeklējuma laikā – “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī – darbdienās, un sestdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00. (apmeklējuma laiks var mainīties/ var tikt ierobežots/ atcelts ņemot vērā epidemioloģiskās prasības). 

Pacientu pienākumi

Pacienta, viņa piederīgo, tuvinieku un/vai palīgu pienākumi:

 • iepazīties un ievērot Slimnīcas iekšējās kartības noteikumus;
 • ievērot un izpildīt visus Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personu norādījumus;
 • ievērot un izpildīt ārstēšanās kursa un nodaļas dienas režīma prasības;
 • ievērot citu pacientu tiesības un rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku veselību;
 • ievēro klusumu, netraucējot pārējo pacientu atpūtu klusās stundas laikā (no plkst.15:00 līdz plkts.16:00) un pēc naktsmiera iestāšanās (no plkst. 22:00);
 • pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu;
 • atrasties savā palātā ārsta apgaitas, procedūru, ēdienreižu, temperatūras mērīšanas, klusās stundas un naktsmiera laikā;
 • svarīgu iemeslu gadījumā, uz laiku atstājot Slimnīcu, informēt savu ārstējošo ārstu, nodaļas vecāko māsu, vai to prombūtnes laikā, nodaļā dežurējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni, un atgriešanās laiku;
 • atstājot nodaļu, saņemt dežurējošās māsas atļauju un informēt dežurējošo medicīnas māsu par plānoto prombūtni, pastaigas maršrutu un atgriešanās laiku;
 • ievērot personīgo higiēnu (Slimnīca nenodrošina pacientus ar higiēnas piederumiem);
 • ievērot tīrību un kārtību Slimnīcas ārstniecības nodaļās un koplietošanas telpās, t.sk. nemest marli, vati vai citus priekšmetus klozeta podos, izlietnēs;
 • uzturēt tīru un kārtīgu savu apkārtējo vidi (gultas vietu, krēslu, skapīti);
 • uzglabāt pārtikas produktus, kas ātri bojājas, nodaļas ledusskapī;
 • saudzīgi izturēties pret Slimnīcas iekārtām un inventāru (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs);
 • ievērot Slimnīcā noteiktos ugunsdrošības noteikumus;
 • izrakstīšanās no Slimnīcas procesa laikā atbrīvot palātu pēc ārstējošā ārsta norādījumiem, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;
 • izņemt Slimnīcas noliktavas glabāšanā nodotās personīgās mantas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izrakstīšanās no Slimnīcas. Slimnīca neuzņemas atbildību par mantām, kas atstātas glabāšanā ilgāk.
 • savlaicīgi norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar Slimnīcas izrakstīto rēķinu. Ja pacients nevar norēķināties par Slimnīcas sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem rēķinā norādītajā termiņā, pacientam ir tiesības lūgt noslēgt rakstisku vienošanos par citu rēķina apmaksas kārtību.

Pacientam ir aizliegts

Ārstēšanas un aprūpes laikā, pacientam viņa piederīgajam, tuviniekam un/vai palīgam ir AIZLIEGTS:

 • veikt darbības, kas varētu kaitēt viņa veselībai;
 • bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus;
 • pie sevis glabāt lielas naudas summas, vērtīgas lietas, dārglietas, dokumentus. Slimnīca nenes atbildību par mantām (nauda, vērtīgas lietas utt.), kas nav nodotas glabāšanā un tiek atstātas bez uzraudzības;
 • patvaļīgi aiziet no Slimnīcas, uzturēties citās palātās, ārstniecības nodaļās, Slimnīcas teritorijā vai ārpus tās bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu, nodaļas vecāko māsu vai dežurējošo medicīnas māsu;
 • smēķēt Slimnīcas telpās, kā arī tuvāk par 10 (desmit) metriem no ieejas durvīm;
 • ienest Slimnīcas telpās, lietot un glabāt alkoholiskos dzērienus vai atkarību izraisošas vielas, kā arī ieročus (aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);
 • ar savu uzvedību Slimnīcā aizskart citu pacientu un Slimnīcas personāla tiesības un cieņu;
 • piedāvāt un dot Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personālam materiālas vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus (kukuļus), par ko draud kriminālatbildība;
 • ievest Slimnīcas koplietošanas telpās un ārstniecības nodaļās dzīvniekus;
 • fotografēt, veikt video un audio ierakstus, izmantojot telefonus un citas ierīces (diktofoni, videokameras, fotoaparāti utt.).

Pacients ir atbildīgs

Pacienti, viņu piederīgie, tuvinieki un/vai palīgi ir atbildīgi par:

 • Precīzu ārstniecības personu norādījumu ievērošanu ārstniecības un aprūpes procesā;
 • Slimnīcā noteiktā režīma ievērošanu;
 • Slimnīcas inventāra tīšu sabojāšanu. Bojājumu gadījumā vainīgais apņemas aizstāt paša, viņa piederīgā, tuvinieka un/vai palīga vainas dēļ sabojāto iekārtu ar tādu pašu vai arī kompensēt Slimnīcai sabojātās iekārtas tirgus vērtību;
 • Slimnīcas sagatavotā rēķina par pacientam sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saņemšanu un savlaicīgu apmaksu;
 • Personīgo mantu (telefonu, naudu, vērtslietām u.c.) saglabāšanu. Slimnīca neuzņemas atbildību par pacientu un apmeklētāju personīgajām mantām, kas tiek atstātas bez uzraudzības.

Pārējie nosacījumi

 • Pacientam ir tiesības rakstiski pilnvarot savu radinieku pamatinformācijas saņemšanai par viņa veselības stāvokļi. Pilnvarotu personu pacients norāda līgumā vai noformē pilnvarojumu kā atsevišķu dokumentu.
 • Pacients ārstēšanas laikā var tikt iesaistīts rezidentu (studentu) apmācības procesā mācībspēku vadībā. Pacientiem ir tiesības atteikties/ atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, par ko viņam savlaicīgi jāpaziņo savām ārstējošām ārstam.
 • Pacienta datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”, vairāk informācijas ir Slimnīcas Privātuma politikā, ar kuru var iepazīties Slimnīcas mājas lapā https://slimnica.daugavpils.lv/par-mums/privatuma-politika/. Privātuma politikā ir apkopota informācija par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesiskiem pamatiem, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.
 • Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, Slimnīcai ir tiesības izrakstīt pacientu no Slimnīcas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta pienākuma norēķināties par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem līdz izrakstīšanai.

Back to top