Slimnīca

Pirms 32 gadiem Stropu ezera krastā darbu sāka, tagad lielākā daudzprofilu slimnīca Latgales reģionā.

E-pieraksts

Iekšējā kārtība

Daugavpils reionālās slimnīcas iekšējās kārtības noteikumi pacientiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka pacienta tiesības, pienākumus un atbildību Slimnīcā un tā attiecības ar Slimnīcas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu un Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pacientu tiesības

Pacientam ir tiesības:

 • saprotamā veidā saņemt informāciju par:
  • ārstējošā ārsta un citu ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju;
  • izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, ārstniecības procesa veidiem un tā rezultātiem, ārstēšanā pielietojamiem medikamentiem;
  • iespējamo ārstēšanas iznākumu, risku un blakus parādībām ārstniecības procesā;
  • citām ārstniecības iespējām, ārstniecībai ordinēto medikamentu analogu izvēles iespējām, iespējām saņemt ārstniecību pie citas ārstniecības personas;
  • pakalpojumu apmaksas kārtību;
 • iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, kā arī, pēc pieprasījuma un par samaksu, saņemt dokumentu kopijas, izrakstus un norakstus.
 • atteikties no visu vai atsevišķu ārstniecisko pakalpojumu saņemšanas par to parakstoties slimības vēsturē.

Pacientu pienākumi

Pacientam ir pienākumi:

 • ievērot un pildīt Ārstniecības iestādes ārstu un citu ārstniecības personu dotos norādījumus;
 • ievērot Ārstniecības iestādes Iekšējās kārtības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un vispārpieņemtās pieklājības normas;
 • ārstēšanas laikā neveikt darbības, kas varētu kaitēt Pacienta veselībai;
 • samaksāt par sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem ārstniecības iestādei atbilstoši Noteikumiem un Līgumam.

Pacienta personas datu apstrāde:

 • Pacients ir informēts, ka Ārstniecības iestāde veic tā personas datu apstrādi veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai (tostarp, pacienta reģistrācijai, pacienta medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanai, medicīnisko izmeklējumu veikšanai, ārstniecības procesa nodrošināšanai, samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem noteikšanai un iekasēšanai).
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 9.panta otrās daļas h) punkts.
 • Pacients ir informēts, ka Ārstniecības iestāde, tās telpās un pieguļošajā teritorijā veic videonovērošanu kārtības nodrošināšanai un noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un datu subjektu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.
 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas d) punkts.
 • Datu apstrāde tiek veikta veselības aprūpi reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un apjomā.
 • Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417.
 • Informāciju par savu personas datu apstrādi pacients var iegūt, zvanot uz tālr.+371 654 05301, rakstot uz e-pastu: DatuDrosiba@siadrs.lv, vai vēršoties pie fizisko personu datu aizsardzības speciālista.

Ārstniecības iestādes tiesības un pienākumi

 • Ārstniecības iestāde sniedzot pakalpojumus, nodrošina pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu atbilstoši saslimšanai, rūpējas par pacienta iespējami ātrāku izveseļošanos; rekomendē ambulatoriem apstākļiem piemērotu medikamentozu ārstēšanu;
 • Par katru no pacienta iekasētu naudas summu izsniedz pacientam darījumu apliecinošu dokumentu – kases čeku vai Valsts ieņēmumu dienestā piereģistrētu un apzīmogotu stingrās uzskaites kvīti.
 • Ārstniecības iestāde var atteikties no Pacienta ārstēšanas, lauzt šo Līgumu un piedzīt Ārstniecības iestādei radušos izdevumus pilnā apmērā gadījumos, ja Pacients neievēro noteikto režīmu, pārkāpj Ārstniecības iestādes iekšējos noteikumus, nepilda ārsta norādījumus vai apzināti kaitē veselībai (lieto alkoholu, smēķē u.c.), atsakās no ārstēšanas izdevumu apmaksas.
 • Ja Pacients atsakās vai nav spējīgs apstiprināt ar parakstu 3.punktā minēto un parakstīt šo Līgumu, tad to fiksē stacionārā medicīniskajā kartē nodaļas vecākā medicīnas māsa ar savu parakstu un vismaz divu dežūrpersonāla darbinieku parakstiem.

Back to top