SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019.gada 2.decembrī, plkst. 13:30

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci 2019.gada 2.decembrī, plkst. 13:30,  Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa kabinetā.  

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

3. Līguma slēgšana ar SIA “Baltic Audit”, reģ. Nr. 40103888857, pamatojoties uz cenu aptaujas Nr. CA_DRS 2019/32 “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 2019. gada pārskatu”, rezultātiem.

4. Līguma slēgšana ar SIA “Coffee Address”, pamatojoties uz nomas tiesību rakstiskās izsoles Nr. 5/2019”, rezultātiem.


Back to top