Sabiedrības kārtējā dalībnieku sapulce -29. maijā

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valde sasauc Sabiedrības kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 29.maijā, plkst. 13:30, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa kabinetā.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” statūtu grozīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā.

4. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana  padomes locekļiem.

5. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Scanmed”, UAB “Ilsanta” filiāle, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “Tamro”, SIA “Elvim” pamatojoties uz atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde – Medicīnas preces” identifikācijas Nr. DRS 2020/19 rezultātiem.

6. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Tamro”, SIA “Unifarna”, AS “Recipe Plus”, SIA “Braun Medical”, SIA “Elpis”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Antitrombotisko, hemostatisko un antianēmisko līdzekļu piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2020/21 rezultātiem.

7. Piekrišanas sniegšana dāvinājuma (ziedojuma) no zāļu kompānijas Novo Nordisk pieņemšanai.

8. Piekrišanas sniegšana dāvinājuma (ziedojuma) – individuālus aizsardzības līdzekļus no uzņēmuma SIA “Regula Baltija” pieņemšanai.

9. Piekrišanas sniegšana dāvinājuma (ziedojuma) – individuālus aizsardzības līdzekļus no Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta pieņemšanai.


Back to top