Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valde sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2022.gada 8.augustā, plkst. 15:00, ar sekojošo darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.
  3. Piekrišanas sniegšana Iepirkuma līguma slēgšanai pamatojoties uz atklāta konkursa “Distances staru terapijas lineārā paātrinātāja iegāde” id. Nr. DRS 2022/29/ANM rezultātiem.
  4. Piekrišanas sniegšana neapdzīvojamo telpu iznomāšanai, pamatojoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rakstiskas izsoles Nr. 1/2022 rezultātiem.

Back to top