Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, turpmāk tekstā “Slimnīca”, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.
 2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  tālr. 65405301, e-pasts: DatuDrosiba@siadrs.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Slimnīcas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi Slimnīcā. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu.
 3. Slimnīcas kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu  aizsardzības pārkāpumiem ir: tālr. 65405301, e-pasts: DatuDrosiba@siadrs.lv.

Vispārīgie noteikumi

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām – Slimnīcas pacientiem, tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem;
  • Slimnīcas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  • Slimnīca interneta mājaslapas apmeklētājiem;
  • Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Slimnīcas mārketinga aktivitātēm (turpmāk – Pacienti).
 3. Slimnīca rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pacients sniedz personas datus (klātienē, Slimnīcas interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Slimnīca apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai:
  • pacienta identificēšanai;
  • pacienta pieraksta pie Slimnīcas speciālistiem noformēšanai;
  • pacienta medicīniskās dokumentācijas noformēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos
   noteiktajām prasībām;
  • atgādinājumiem pacientiem par paredzēto vizīti pie Slimnīcas speciālistiem;
  • medicīnisko izmeklējumu veikšanai;
  • ārstu konsultāciju un medicīnisko manipulāciju veikšanai;
  • pacientu vai citu fizisko personu veselības stāvokļa izvērtēšanai;
  • norēķinu administrēšanai;
  • parādu piedziņai no debitoriem;
  • pacientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
  • pacientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • līguma ar pacientiem sagatavošanai un noslēgšanai;
  • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • rezidentu un citu veselības aprūpes studiju virzienā studējošo apmācībai;
 • klīnisko pētījumu veikšanai;
 • Pacientu uzskaite cilvēka orgānu izmantošanai medicīnā;
 • Sociālā darba veikšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • pacientu, Slimnīcas darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
 • informācijas Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmas (E – veselība) ievadei.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Slimnīca apstrādā pacientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes noteikšanai, ārstēšanas nolūkos (Regulas 9.panta otrās daļas h) punkts);
 • ar datu subjekta (pacienta) piekrišanu (Regulas 9.panta otrās daļas a) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.panta otrā daļa);
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Slimnīcai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumus (Regulas 9.panta otrās daļas b) punkts, Pacientu tiesību likuma 10.pants);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu  Slimnīcas likumīgās intereses (Regulas 9.panta otrās daļas f) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Slimnīcas leģitīmās intereses (organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, nodrošināt efektīvu pacientu vizīšu pieteikšanas un atsaukšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, popularizēt Slimnīcu masu medijos un sociālajos tīklos).
 • apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta (pacienta) vai citas fiziskas personas vitālas intereses (Regulas 6.panta pirmās daļas d) punkts).

Personas datu apstrāde

 1. Slimnīca apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Slimnīcai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Slimnīca attiecībā uz Pacientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Pacients par šādām Slimnīcas darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Pacientam rada tiesiskās sekas (piemēram, nodošana parādu piedziņai), var tikt veikta tikai līguma starp Slimnīcu un Pacientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Pacienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu aizsardzība

 1. Slimnīca aizsargā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Slimnīcai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu nodošana/izpaušana

 1. Slimnīca neizpauž trešajām personām pacienta personas datus, izņemot:
 • saskaņā ar Pacienta rakstveida piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām (tostarp veselības aprūpes iestādēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības centram, valsts iestādēm un tiesībsargājošām iestādēm) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Slimnīcas likumīgo (leģitīmo) interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi Slimnīcas likumīgās intereses; piedzenot parādus no debitoriem; no Slimnīcas un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošo Slimnīcas leģitīmo interešu realizācijai.

Personas datu nodošana

 1. Slimnīca nodod Personas datus trešajām personām, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
 2. Slimnīca ir tiesīga nodot Personas datus Slimnīcas apakšuzņēmējiem, kas palīdz Slimnīcai nodrošināt tās funkciju izpildi.
 3. 16.punktā minētajā gadījumā Slimnīcas apakšuzņēmēji, kas saņem un apstrādā personas datus ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem Regulas izpratnē, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteikts, ka Slimnīca pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām datu apstrādes un datu aizsardzības jomā.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Slimnīca nenodot personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Slimnīca glabā un apstrādā Pacientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • tikai tik ilgi, kamēr tiek izpildītas no starp Slimnīcu un Pacientu noslēgtā līguma izrietošās saistības vai Pacientam tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojums;
  • kamēr Slimnīcai pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums datus glabāt;
  • kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Pacienta lūgumā/iesniegumā minētais;
  • kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
  • videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas;
 2. Pēc tam, kad 19.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Pacienta  personas dati tiek dzēsti. 

Piekļuve personas datiem un citas Pacienta tiesības

 1. Pacientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Pacientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Slimnīcai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Slimnīcai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Slimnīcas pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē Slimnīca, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot vēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi DatuDrosiba@siadrs.lv.
  • nosūtot Slimnīcai vēstuli pa pastu;
  • telefoniski vai nosūtot Slimnīcai ar e-pasta vēstuli, kas nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: DatuDrosiba@siadrs.lv pie nosacījuma, ja pacients ar Slimnīcu ir vienojies par saziņu attiecībā uz pacienta datiem, izmantojot konkrēto e-pasta adresi vai telefona numuru. Šādai vienošanai ir jābūt noformētai rakstveidā klātienē (uzrādot pacienta personu identificējošu dokumentu) vai parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.
 4. Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Slimnīca pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. Slimnīca sniedz atbildi  Pacientam pēc iespējas, ņemot vērā Pacienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 6. Ja atbilde tiek sūtīta  pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
 7. Slimnīca nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 8. Pacientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Slimnīcā.
 9. Šā dokumenta 28.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Slimnīcas darbinieku) tiesībām un brīvībām.
 10. Slimnīca apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Pacientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Pacienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Pacients piekrišanu personas datu (kas ir uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē) apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram datu izmantošanai klīniskajā pētījumā) dod rakstveidā klātienē Slimnīcā vai nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
 2. Pacients piekrišanu personas datu (kas  nav uzskatāmi par pacientu datiem Pacientu tiesību likuma izpratnē) apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana dod rakstveidā klātienē Slimnīcā,  nosūtot e-pastu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kā arī telefoniski vai parasta e-pasta veidā, ja Slimnīca un Pacients ir vienojušies par attiecīgās e-pasta adreses un/vai  telefona numura izmantošanu savstarpējai saziņai 23.punktā noteiktajā kārtībā.
 3. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pacienta piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai noslēgto līgumu starp Slimnīcu un Pacientu).

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Slimnīcas mājaslapa var izmantot sīkdatnes. Slimnīcas mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai:
  • atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes;
  • analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas).
 2. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.
 3. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot Slimnīcas interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot apmeklētājam mājaslapas izmantošanas iespējas.
 4. Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet mūsu sīkdatņu privātuma politikā
 5. Slimnīca mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Slimnīca nenes atbildību.

Citi noteikumi

 1. Slimnīcai ir tiesības veikt papildinājumus un izmaiņas šajā Privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Slimnīcas mājaslapā, sadaļā “Privātuma politika”.

Back to top