Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nekustamā īpašuma Veselības ielā 2A,Daugavpilī, mutiska izsole

Datums
09.05.2016
Statuss
Pabeigts
Numurs
2/2016
Tips
Nekustamā īpašuma mutiska izsole
Sākuma datums
09.05.2016
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2016.gada 15.jūnija plkst. 09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
18 novembra str.197A-31
Tālrunis
+371 65405190
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Marina Ševernoviča, iepirkumu speciāliste tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Apraksts

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Reģ.Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, izsludina pieteikšanos uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500 027 0013, kas sastāv no zeme gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 027 1705 un būves (sūkņa stacija), ar kadastra apzīmējumu 0500 027 2007 004) Veselības ielā 2A, Daugavpilī – mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
1. Ar izsoles nolikumu var iepazīties elektroniski https://www.slimnica.daugavpils.lv
2. Klātienē ar nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, administrācijā pie sekretāres.
3. Ēku var apskatīt, iepriekš sazvanoties pa tel. +371 28314958 Edgars Kairišs.
4. Pieteikumu reģistrācija notiks līdz 2016.gada 15.jūnija plkst.09:00 Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, pie sekretāres.
5. Izsole notiks 2016.gada 15.jūnija plkst.10:00 Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, Dzemdību nama konferenču zālē.
6. Nekustamā īpašuma nosacītā sākuma cena – 3 560 euro, izsoles solis 50.00 euro.
7. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro
8. Drošības nauda 10% apmērā, kas ir 356.00 euro (trīs simti piecdesmit seši euro un 00 centi) ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Veselības ielā 2A, Daugavpilī, izsoles drošības nauda”, ieskaitāma SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca” kontā Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7, AS “SEB Banka”, līdz 2016.gada 15.jūnija plkst.09:00
9. Īpašie nosacījumi – Pircējam jāsaglabā nekustamā īpašuma funkcijas – Sūkņa stacija.

Atpakaļ

Back to top