Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Ētikas kodekss

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ētikas kodekss veidots, pamatojoties uz Medicīnas ētikas starptautisko kodeksu, Ženēvas deklarāciju, Latvijas Ārstu ētikas kodeksu, Māsu ētikas kodeksu un Hipokrāta zvērestu.

I Mērķis

 1. Ētikas kodeksa (turpmāk – kodekss) mērķis ir noteikt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) darbinieku profesionālās ētikas un vispārējās uzvedības pamatprincipus, kuri jāievēro savstarpējā saskarsmē un attiecībās ar pacientiem, viņu radiniekiem, apmeklētājiem un klientiem, kolēģiem, citām institūcijām, ciktāl to neregulē citi iekšējie normatīvie akti, lai atbilstošā situācijā darbinieki rīkotos saskaņā ar kodeksa normām.

II Vispārīgie jautājumi

2. Kodeksa uzdevums ir veicināt katra Slimnīcas darbinieka likumīgu un godprātīgu attieksmi, kas kalpo visas sabiedrības interesēm.

3. Kodekss ir Slimnīcas darba organizācijas sastāvdaļa un tā noteiktās normas un pamatprincipi ir saistoši visiem Slimnīcas darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba pienākumu specifikas. Darbinieki savā darbībā ievēro kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav noteiktas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtām vērtībām, ētikas principiem un uzvedības normām.

III Slimnīcas darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi un to realizācija

4. Ārstniecības personu darbības pamatprincips ir cieņa pret dzīvību, cilvēci un atsevišķu cilvēku tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, ticības, vecuma, dzimuma, politiskiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā. Ārstniecības personu galvenais pienākums ir rūpēties un aizsargāt cilvēku veselību un dzīvību.

5. Slimnīcas darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi.

5.1. Pozitīva attieksme:

5.1.1. slimnīcas darbinieki saskarsmē ievēro vienlīdzīgu, godīgu, cieņas pilnu attieksmi;

5.1.2. slimnīcas darbinieki ar savu attieksmi veicina sabiedrībā pozitīva tēla veidošanu par Slimnīcu;

5.1.3. ārstniecības personas (ārsts, ārsta palīgs, māsa, māsas palīgs utt.) veicot darba pienākumus, ar savu profesionalitāti, rīcību, uzvedību, attieksmi un izskatu dara godu savai profesijai un veicina profesijas prestižu.

5.2. Neatkarība, neitralitāte un lojalitāte:

5.2.1. slimnīcas darbinieki savu pienākumu izpildē norobežojas no personīgajām interesēm un ārējās negatīvās ietekmes;

5.2.2. aizstāvot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas kompetences ietvaros pieņemot lēmumus, darbinieki balstās uz pārbaudītu informāciju un objektīviem faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju, neizrādot labvēlību vai sniedzot nepamatotas privilēģijas kādai no personām, un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem. Darbinieks ir paškritisks un kļūdu gadījumos tās atzīst un labo, izvērtē savu rīcību, nodrošinot tās seku novēršanu un turpmāku nepieļaušanu, nepieciešamības gadījumā atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvis;

5.2.3. slimnīcas darbinieki apzinās sava darba nozīmīgumu Slimnīcas mērķu īstenošanā un pastāvīgi pauž Slimnīcai lojālu attieksmi, apzinoties savu lomu un vietu šajā sistēmā un veidojot tiem pozitīvu sabiedrības attieksmi;

5.2.4. darbinieki neiesaistās darbībās vai pasākumos kas var negatīvi ietekmēt viņu godprātību, objektivitāti un neatkarību vai mazināt Slimnīcas reputāciju;

5.2.5. strādājot pie cita darba devēja darbu apvienošanas kārtībā, darbinieki ievēro Slimnīcas intereses un neizmanto Slimnīcas resursus un informāciju cita darba devēja vai savās interesēs.

5.3. Profesionālā kompetence, darba rūpīga izpilde un konfidencialitāte:

5.3.1. slimnīcas darbinieki augstu vērtē profesionālu, radošu darbu un tiecas to veikt precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi un nodrošinot Slimnīcas darba efektivitāti un kvalitāti;

5.3.2. darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju, atbalstot un veicinot darba kolēģu kvalifikācijas celšanu, lai nodrošinātu Slimnīcas kopējo darba kvalitāti;

5.3.3. darbinieki vēršas ar jautājumiem vai ierosinājumiem Ētikas komisijā;

5.3.4. darbinieki darbā demonstrē profesionālo kompetenci un uzņemas atbildību par savu turpmāko profesionālo attīstību, pilnveidošanas procesā ņemot vērā Slimnīcas un savas struktūrvienības izvirzītos mērķus;

5.3.5. darbinieki rūpējas par jauno darbinieku iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, pieredzē un praksē;

5.3.6. darbinieki ievēro viņu rīcībā esošās informācijas konfidencialitātes prasības, rūpējas par tās aizsardzību visos darbības līmeņos, ievērojot iekšējo datu aizsardzības noteikumus (principus) un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Darbinieku pienākums ir saglabāt konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi to rīcībā darba tiesisko attiecību laikā, arī pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas;

5.3.7. darbinieks, veicot darba pienākumus, neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņa profesiju vai Slimnīcas intereses, nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi;

5.3.8. darbinieks, nodrošinot pacientiem pilnvērtīgu veselības aprūpi, ierobežo privāto mobilo telefonu lietošanu savu tiešo darba pienākumu veikšanas laikā.

IV Darbinieku uzvedības pamatprincipi saskarsmē ar kolēģiem

 1. Darbinieks izturas ar cieņu, ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar kolēģiem. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē, nepieļaujot mobinga vai bosinga izpausmes.
 2. Darbinieki savstarpēji pauž pozitīvu attieksmi un konstruktīvi pieiet informācijas nodrošināšanai, apgalvojumu izteikšanai un padomu sniegšanai, neiesaistās intrigās, un nepauž informāciju, par kuras patiesumu nav pārliecināts.
 3. Darbinieki savstarpējās attiecībās nepieļauj diskriminējošu rīcību attiecībā pret kolēģa citādu tautību, dzimumu, vecumu, atšķirīgām fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisko, filozofisko vai reliģisko pārliecību un realizē vienlīdzības un paritātes principus.
 4. Vadītāji sniedz atbilstošas, adekvātas un konstruktīvas atbildes uz padoto un citu darbinieku jautājumiem, ar savu piemēru motivē darbinieku sekmīgai darbībai, informē darbinieku par tālākajām karjeras attīstības iespējām.
 5. Vadītāji izvairās no augstprātīga un autoritāra vadības stila un ievēro koleģialitāti un demokrātijas normas. Ieņemamā amata radīto hierarhijas attiecību izmantošana personiskās interesēs ir aizliegta. Darbinieki saskarsmē ar citiem darbiniekiem, vadītāju vai padoto savstarpēji respektē citu viedokli, nenoniecina citu darbinieku darbu, ir pieklājīgi un iecietīgi. Darbinieki ar savu izturēšanos nedrīkst radīt pamatu aizdomām par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli.
 6. Darbinieki diskusijās balstās uz atklātības, savstarpējās sapratnes un koleģialitātes principiem, ieklausoties otra teiktajā un godprātīgi argumentējot savu viedokli, iespējamās domstarpības risinot konstruktīvas sadarbības ceļā, veicinot situācijas saprātīgu risinājumu.
 7. Saskarsmē nelieto cita darbinieka vai personas cieņu aizskarošu valodu, žestus un/vai mājienus.
 8. Pastāvot šaubām par Ētikas kodeksa piemērošanu, darbiniekam ir pienākums pārrunāt situāciju ar tiešo vadītāju, struktūrvienības vadītāju vai vērsties Ētikas komisijā.
 9. Darbiniekiem ir pienākums ziņot par apstākļiem, kas var traucēt vai radīt konflikta situācijas, tiem pildot savus amata pienākumus.

V Interešu konflikta novēršana, rīcība interešu konflikta situācijā, attieksme pret dāvanām un viesmīlības piedāvājumiem

 1. Interešu konflikts rodas, pieņemot lēmumus vai piedaloties lēmuma pieņemšanā, vai veicot citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieku, tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
 2. Slimnīcas darbinieki amata stāvokli un informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus, izmanto tikai darba devēja labā un interesēs. Nav pieļaujama amata stāvokļa un valsts resursu izmantošana mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.
 3. Darbinieks ar savu tiešo vadītāju izvērtē iespējamās interešu konflikta situācijas un pastāvošos riskus, analizējot to novēršanas pasākumus. Darbinieki nedrīkst radīt situāciju, kurā ir finansiāli vai citādi atkarīgi no personām, kā rezultātā tas varētu ietekmēt to darba izpildījumu un kvalitāti, kā arī konfidenciālās informācijas saglabāšanu.
 4. Darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt rakstveidā augstāku amatpersonu par jebkuru tam objektīvi zināmu korupcijas izpausmi vai tās pazīmēm Slimnīcā.
 5. Sarunās par citu iespējamo darbavietu, kā arī, stājoties jaunā amatā, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas ar Slimnīcu, darbinieki atturas no rīcības, kura var veicināt iepriekš Slimnīcā ieņemtā amata ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt aizdomas par interešu konfliktu.
 6. Darbinieka pienākums ir atteikties no tādu labumu pieņemšanas, kuri nav uzskatāmi par dāvanām spēkā esošo likumu izpratnē (ziedi, suvenīri, grāmatas, reprezentācijas priekšmeti), ja to pieņemšana rada vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta darba pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par amatpersonas vai Slimnīcas darbības objektivitāti un neitralitāti. Šaubu gadījumā par pasniegtās dāvanas pieņemšanas tiesiskumu, darbinieka pienākums ir konsultēties ar augstākstāvošu amatpersonu vai Ētikas komisiju (kuru pienākums ir sniegt atbalstu darbiniekam) vai atsakās no piedāvātās dāvanas pieņemšanas.
 7. Darbinieks nepieņem no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo personu.

VI Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšana

 1. Par kodeksā noteikto profesionālo ētikas pamatprincipu, kā arī uzvedības normu neievērošanu darbinieki sūdzības var iesniegt Valdei/Ētikas komisijai, kura lemj par to izskatīšanu.
 2. Pacienti, viņu radinieki, klienti un apmeklētāji sūdzības par kodeksā noteikto profesionālo ētikas pamatprincipu, kā arī uzvedības normu neievērošanu no Slimnīcas darbinieku puses, iesniedz struktūrvienības vadītājam vai administrācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Ja saņemta sūdzība par Ētikas komisijas locekli, tas nepiedalās atzinuma par šīs sūdzības izskatīšanu sastādīšanā.
 4. Lēmumu par kodeksā noteikto uzvedības normu pārkāpumu sodamēru pieņem Valde.

VII Noslēguma noteikumi

 1. Ētikas kodekss tiek pārskatīts, un nepieciešamības gadījumā – aktualizēts, ne retāk kā reizi piecos gados. Darbiniekam ir tiesības rosināt izmaiņas Ētikas kodeksā.
 2. Darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes.
 3. Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata Ētikas komisija, un lēmumus pieņem Slimnīcas Valde.
 4. Kodeksa oriģināls pieejams Slimnīcas lietvedībā, kodeksa teksts ir pieejams Slimnīcas mājaslapā.

Back to top