Laboratorija

E-pieraksts

Informācija Laboratorijas Histoloģijas daļas klientiem

Informācija klientiem

Laboratorijas Histoloģijas daļa (turpmāk HD)  veic cilvēka audu histoloģisku izmeklēšanu un darbojas saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15189:2013 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības ” nosacījumiem.

Laboratorijas Histoloģijas daļas kontakti

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417;

Tālrunis 65405268, fax:65405268,

e-pasts: histologija@siadrs.lv

mājas lapa: www.slimnica.daugavpils.lv

Darba laiks: katru darba dienu no 8.00-15.00

Materiāla pieņemšana: katru darba dienu no 8.00-15.00

Paraugu fiksēšana un marķēšana

Lai nodrošinātu derīgus izmeklēšanas rezultātus, nepieciešams ievērot speciālus nosacījumus paraugu fiksēšanā, marķēšanā, nosūtījuma aizpildīšanā, uzglabāšanā un transportēšanā uz laboratoriju.

 • Fiksēšana – histoloģiskai izmeklēšanai paņemto biopsijas, operācijas vai autopsijas materiālu paņemšanas vietā (operācijas zālē, endoskopijas, ginekoloģijas kabinetā u.c.) fiksē 10% formalīna šķīdumā, slēgtā traukā attiecībā 1:10. Traukam jābūt ar aizgriežamu vāku, lai nenotiktu materiāla un formalīna izlīšana.
 • Marķēšana – materiālu no katra orgāna liek atsevišķā traukā, arī tad, ja materiāls tiek ņemts no viena orgāna vairākām vietām (piemēram, kuņģa biopsijas – vienā traukā liek no antrālās daļas, otrā – korpusa daļas biopsijas). Katru trauku marķē ar sekojošu informāciju:
  • trauka nr.;
  • iestādes nosaukums, nodaļa;
  • slimības vēstures nr.;
  • pacienta vārds, uzvārds, personas kods;
  • ņemšanas datums, (laiks);
  • piezīmes.

Nosūtījuma aizpildīšana

Histoloģiskai izmeklēšanai pieņem biopsijas, operācijas un autopsijas materiālu tikai kopā ar nosūtījumu.

Nosūtījums pieejams https://www.slimnica.daugavpils.lv. Nosūtījumā jāsniedz visa prasītā informācija:

 • pacienta identifikācija – uzvārds, vārds (drukātiem burtiem – salasāms);
 • personas kods, dzimums;
 • slimības vēstures numurs;
 • klīniskās izmeklēšanas dati, diagnoze;
 • nosūtītāja identifikācijai – iestāde, nosūtītāja ārsta vārds, uzvārds, personas kods,
 • kontakttālrunis;
 • maksātājs;
 • ja izmeklēšanas pārskats jāizsniedz citai personai vai citā veidā, jānorāda kam un kā nosūtīt;
 • parauga ņemšanas datums, laiks un veids, parauga ņēmēja paraksts (identifikācija)
 • trauku marķējums ar objektu aprakstu un skaitu (biopsijām), atbilstoši trauku marķējumam

Uzglabāšana un transportēšana

 • Fiksētu materiālu līdz nogādāšanai laboratorijā glabā temperatūrā, kas augstāka par 00 C, t.i., nedrīkst pieļaut materiāla sasalšanu.
 • Materiāla transportēšanā nav nepieciešams ievērot  kādas  īpašas  prasības, tomēr nedrīkst  pieļaut  materiāla  sasaldēšanu,  trauku  saplīšanu,  materiāla vai fiksācijas šķīduma izlīšanu.

Izmeklējuma atteikuma kritēriji

Neatbilstība

Darbība

Trauki ar primāro paraugu nav marķēti

Nav trauku numerācijas

Primāro paraugu nodod izmeklēšanai, bet makroskopiskajā aprakstā norāda, ka trauki nav numurēti un katrā traukā esošo materiālu raksturo vizuāli

Nav pacienta identifikācijas informācijas

Primāro paraugu neizmeklē, ziņo nosūtītājam

Neatbilstības nosūtījumā

Nav nosūtījuma

Telefoniski sazinās ar pacienta nosūtītāja iestādes ārstējošo ārstu, pieprasa nosūtījumu, primāro paraugu nodod izmeklēšanai pēc nosūtījuma saņemšanas

Nosūtījumā ir minēts cits primārais paraugs, kā redzams traukā, vai cits pacients, kā minēts uz trauka

Primāro paraugu neizmeklē, ziņo nosūtītājam

Par parauga neatbilstību Laboratorijas HD paziņo pasūtītājam tiklīdz tas ir iespējams. Ja nepilnības nav iespējams novērst, atraidīto materiālu nosūta atpakaļ, norādot atraidīšanas iemeslu.

Izmeklējumu ietekmējošie faktori

Laboratorijas Histoloģijas daļā, pieņemot materiālu izmeklēšanai, novērtē parauga un nosūtījuma atbilstību izmeklēšanas nosacījumiem. Par izmeklēšanu ietekmējošiem faktoriem atzīmē izmeklēšanas pārskatā:

 1. Materiāls nav fiksēts – sakaltis, sapuvis, sairis.
 2. Nepareizs fiksējošais šķīdums:
  • pārāk koncentrēts formalīns – materiāls sauss, drūpošs;
  • pārāk vājas koncentrācijas formalīns – materiālā pūšanas pārmaiņas;
  • ielikts skābē – sadedzināts materiāls, audi bez šūnu struktūrām;
  • ielikts fizioloģiskā šķīdumā – materiālā pūšanas pārmaiņas.
 3. Materiāls sasaldēts – audu struktūra dzēsta.

Izmeklēšanas pārskatu izsniegšana

 1. Izmeklēšanas pārskatu izsniedz drukātā veidā.
 2. Laboratorija nosūta izmeklēšanas pārskatu elektroniski, ja ir norādīts e- pasts uz nosūtījuma, vai ir iepriekšēja vienošanās ar pasūtītāju.
 3. Izmeklēšanas pārskati tiek izsniegti pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai.

Garantētais izmeklējuma pārskata izsniegšanas laiks

Ja izmeklēšanas laikā tiek atklāta histoloģiskā aina, kas prasa papildus diagnostiskos izmeklējumus vai konsultāciju pie cita speciālista, tad atbildes sniegšanas laiks var pagarināties.

CITO! jeb steidzams izmeklējums, telefoniski paziņo klientam,

ja norādīts telefons

Hematoksilīns &Eozīns

2

Biopsiju materiāls

Hematoksilīns &Eozīns

3

Operāciju materiāls

Hematoksilīns &Eozīns

3

Ādas biopsija

Hematoksilīns &Eozīns

3

Kaulaudi

Kaulaudu dekalcinācija

Hematoksilīns &Eozīns

8

Citobiopsijas materiāls (operāciju materiāls ārkārtējam izmeklējumam)  – izpildes laiks līdz 20 minūtēm (1 paraugs).

Izmeklējamais materiāls

Standarta krāsošanas metode

Darba dienas

Pēc izmeklēšanas procesi

 1. Nosūtījumus uzglabā 15 gadus.
 2. Veiktie izmeklējumi elektroniski pieejami no 2016.gada.
 3. Paraugu, kas paliek pēc paraugu pirmapstrādes, uzglabā no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem, pēc primārā pārskata atdošanas, saistībā ar pacienta diagnozi.
 4. Laboratorijas HD sagatavotos preparātus glabā arhīvā:
  • parafīna blokus – 15 gadus,
  • preparātu stikliņus – 15 gadus.
 5. Laboratorijas HD izsniedz preparātus un parafīna blokus konsultācijām pēc pacienta, piederīgo vai ārstējošā ārsta pieprasījuma. Preparāti un bloki pēc konsultācijas jāatgriež Laboratorijas HD kopā ar konsultanta slēdziena kopiju.

Laboratorijas Histoloģijas daļa sniedz padomdevēja pakalpojumu

Laboratorijas HD konsultē un sniedz padomdevēja pakalpojumu saistībā ar veiktiem histoloģiskajiem izmeklējumiem.

Laboratorijas HD sniedz konsultācijas un neatkarīga speciālista viedokli pēc citās histoloģijas laboratorijās sagatavotiem preparātiem.

Sūdzības un ierosinājumi

Laboratorija pieņem un izvērtē klientu sūdzības un ierosinājumus. Pateicības, ierosinājumus un sūdzības var izteikt mutiski uz vietas, telefoniski un rakstiski. Tos izskata pēc steidzamības pakāpes iespējami īsā laikā. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas ir jāatrunā vai jāatzīmē ierosinājuma vai sūdzības pieteikumā.

Personu datu aizsardzība

Laboratorijas personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu ar pacientu un izmeklēšanas laikā iegūto informāciju.


Back to top