Izsludināts konkurss Daugavpils pašvaldības stipendiju saņemšanai topošiem ārstiem

Saskaņā ar 2020.gada 28.maija Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumu Nr.4 “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” 8.punktu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” uz vienu mēnesi, proti no 2022.gada 15.septembra līdz 2022.gada 14.oktobrim, izsludina konkursu pašvaldības stipendiju piešķiršanai, atbilstoši pašvaldības atbalstāmajām profesionālo studiju prioritātēm (2021.gada 27.maija Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.344 Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm).

Persona, kura ir noslēgusi vienošanās par sadarbību ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” var pretendēt uz stipendiju, ja:

  • apgūst kādu no Domes noteiktajām atbalstāmajām rezidentūras specialitātēm;
  • ir otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmā (izņemot zobārstniecības studiju programmu) studējošais (ārsta kvalifikācija), sākot ar 5.kursu,
  • vai ir profesionālā bakalaura studiju programmā funkcionālo speciālistu specialitātē studējošais, sākot ar 3.kursu.

Pretendenti, kopā ar aizpildītu un parakstītu pieteikumu (lejuplādēt šeit), konkursam iesniedz studiju līguma kopiju un sekmju izrakstu par pēdējiem diviem studiju gadiem (izņemot ārstus rezidentus).

Pieteikumu var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Daugavpils pašvaldības stipendijas piešķiršanai konkursa kārtībā”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: rezidentura.drs@siadrs.lv. Tālrunis uzziņām: 65405301.

Ar 2020.gada 28.maija Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumiem Nr.4 “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” var iepazīties šeit: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/normativie-akti?dokument=4360


Back to top