Informācija DRS darbiniekiem par darba algas uzskaiti no 2021. gada

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ārstniecības personas strādā divu darba laika normu ietvaros: normāla darba laika ietvaros (normāla darba nedēļa) un summēta darba laika ietvaros (darbs maiņās).

1. Normālais darba laiks  nozīmē, ka, strādājot 7 vai 8 stundas, katru dienu pēc nemainīga grafika, vienas slodzes ietvaros darbinieks saņem fiksēto mēnešalgu, neatkarīgi no darba dienu skaita katrā mēnesī.

Piemērs. Ja Jūs strādājat normālu darba nedēļu un Darba līgumā Jums ir rakstīts, ka Jums ir Normālais darba laiks un Fiksēta mēnešalgas likme ir, piemēram, 1000 EUR, katru mēnesi jūsu alga būs vienāda -1000 EUR.

  1. Summētais darba laiks (Darba likuma 75.3 pants – Stundas algas likmes aprēķināšana) nozīmē, ka, strādājot vairāk par 7 vai 8 stundām dienā, pēc manīga grafika, vienas slodzes ietvaros, darbinieks saņem algu, kuru skaita šādi: fiksētu stundas likmreizinot ar nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

    Savukārt, minētu fiksētu stundas likmi konkrētai štata vienībai nosaka, izejot no prognozējamās darba algas summas šai štata vienībai vienas slodzes ietvaros, dalot šo summu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu vienā mēnesī, kas 2021. gadā sastāda 146,42 st. (strādājot īpaša riska apstākļos) vai 167,42 st.

Piemērs. Ja Jūs strādājat maiņās un Darba līgumā Jums ir rakstīts, ka Jums ir Summētais darba laiks un Stundas likme ir, piemēram, 7 EUR/stundā, katru mēnesi Jūsu algu skaitīs pēc formulas:

7 EUR * konkrētajā mēnesī nostrādāto stundu skaitu. Ja, piemēram, janvārī Jūs nostrādājāt 150 stundas, Jūsu darba alga sastādī7 UER*150 stundas=1050 EUR.

No 2021. gada janvāra DRS ārstniecības personām ir nodrošināts mēneša darba algas pieaugums 25% apmērā vai 25% pieaugums stundas tarifa likmei.


Back to top