Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417, Latvija
Tālrunis +371 65405282, +371 65405280, Fakss +371 65405254,
E-mail: sia.drs@apollo.lv
Vienotais reģistrs. Nr. 41503029600,PVN kods LV41503029600

Norēķinu konts LV59 UNLA 0050 0010 6193 9
AS “SEB banka” Daugavpils filiāle
Kods UNLALV2X